Privacy beleid Maatjeszorg


De persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt ten behoeve van de zorgverlening van de client. Voor de verwerking van de persoonsgegevens in onze organisatie is dit privacyreglement opgesteld. Cliënten kunnen altijd een kopie van de regeling opvragen.

Begripsbepalingen

• persoonsgegevens: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

• verwerking van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens.

• verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.

• verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

• bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

• verantwoordelijke: de directie en de medewerkers van Maatjeszorg.

• betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben of diens wettelijk vertegenwoordiger.

• derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke, of als opdrachtnemer gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

• ontvanger. degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

• toestemming: van de betrokkene: aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Het gaat zowel om persoonsgegevens die op papier staan als om elektronisch opgeslagen persoonsgegevens.

Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen.

De registratie bevat gegevens over de cliënten aan wie zorg wordt verleend

Vertegenwoordiging

Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan treedt, in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:

▪ De curator of mentor indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld.

▪ De persoonlijk gemachtigde indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, tenzij deze persoon niet optreedt.

▪ De echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreekt.

▪ Een kind, broer of zus van de betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst. De persoon die als vertegenwoordiger voor de betrokkene optreedt zal de betrokkene zo veel als mogelijk bij de vervulling van zijn taken betrekken en zal als een goed vertegenwoordiger de taken uitvoeren.

Soorten van gegevens die in de registratie worden opgenomen en de wijze waarop deze worden verkregen.

De gegevens die in de registratie worden opgenomen hebben hoofdzakelijk betrekking op de persoon van de cliënt, diens zorgbehoefte, de verleende zorg, en de administratieve en financiële afwikkeling daarvan. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende gegevens:

1. BSN

2. personalia (NAW , geb. datum, geslacht)

3. huisarts

4. activiteitenplan

5. boekhoudkundige gegevens.

Gegevens van degene die de zorg verleend.

1. BSN

2. personalia (NAW , geb. datum, geslacht)

3. diploma’s, certificaten

4. kopie van de Kamer van Koophandel

5. VOG

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden daarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

4. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verwerking van persoonsgegevens en informeren van betrokkene.

Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid, handicap of beperking mogen slechts worden verwerkt indien de betrokkene voor deze verwerking zijn uitgesproken toestemming heeft verleend. De verantwoordelijke informeert elke betrokkene die ingeschreven staat over de wijze waarop Maatjeszorg met de persoonsgegevens omgaat en er wordt verwezen in de zorgovereenkomst naar het privacyreglement. Voor uitwisseling van persoonsgegevens tussen medewerkers van Maatjeszorg is geen expliciete toestemming van betrokkene vereist voor zover deze uitwisseling van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en Maatjeszorg en noodzakelijk is voor een goede verzorging aan betrokkene dan wel het beheer en management van Maatjeszorg.

Recht op dataportabiliteit.

• Het recht van betrokkene om persoonsgegevens te ontvangen die de organisatie heeft. Zo kunnen de gegevens bijvoorbeeld makkelijk worden doorgegeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kan betrokkene vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

• De betrokkene heeft recht op inzage in persoonsgegevens.

Aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging

• Op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene worden de verzamelde persoonsgegevens aangevuld, gecorrigeerd, afgeschermd voor derden of verwijderd/vernietigd.

• De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijke voorschrift, in de verwerking voorkomen. Correcties moeten door Maatjeszorg worden doorgegeven aan derden, indien zij de onjuiste gegevens hebben ontvangen.

• De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek tot aanvulling, correctie, afscherming of verwijdering/vernietiging in hoeverre hij daaraan wil voldoen. Niet gehonoreerde verzoeken worden schriftelijk gemotiveerd.

• Een gehonoreerd verzoek tot verwijdering/vernietiging van gegevens wordt binnen drie maanden na honorering uitgevoerd.

Beveiliging

• Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan nodig zijn voor het doel van de verzameling. • Alleen direct betrokken medewerkers hebben inzage in persoonsgegevens.

• Alle persoonsgegevens zijn opgeborgen in afsluitbare kasten, laden, ruimten.

• Elektronisch opgeslagen persoonsgegevens zijn alleen na ingeven van een persoonlijk wachtwoord in te zien.

• Medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht betreffende persoonsgegevens. In dit kader wordt onder de term ‘medewerkers’ eveneens begrepen: invalkrachten en stagiaires.

• Medewerkers passen privacy instellingen op de telefoons toe om cliënt gegevens niet toegankelijk te maken voor derden.

Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij zich wenden tot: D.Gerrits

Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

• De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.

• Op aanvraag wordt een papieren versie van dit reglement aan een ieder verstrekt.

• Deze versie van het reglement is per 17 november 2020 in werking getreden.