Algemene voorwaarden Maatjeszorg


Tot stand gekomen op 18 december 2020.

Algemene Voorwaarden Maatjeszorg, gevestigd aan het Korfvlechterspad 8, 5932 RG, te Tegelen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 80920071.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 • Maatjeszorg: Maatjeszorg, ingeschreven bij de KvK onder nummer 80920071.
 • Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Maatjeszorg voor of ten behoeve van de Cliënt heeft verricht.
 • Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Cliënt is overeengekomen.
 • Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 • Cliënt: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
 • Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Maatjeszorg en de Cliënt.

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, abonnement en Overeenkomst gesloten tussen Maatjeszorg en de Cliënt, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maatjeszorg, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Maatjeszorg en de Cliënt in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Maatjeszorg zijn overeengekomen.

Artikel 2 Abonnementen en/of offertes

 1. Abonnementen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle abonnementen en/of offertes van Maatjeszorg zijn vrijblijvend, tenzij in het abonnement en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in het abonnement en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt het abonnement en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. Maatjeszorg kan niet aan zijn abonnement en/of offertes worden gehouden indien de Cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat het abonnement en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in het abonnement en/of offerte opgenomen aanbod dan is Maatjeszorg daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Maatjeszorg anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maatjeszorg niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Abonnementen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Duur en opzegging abonnement

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Cliënt van het abonnement en/of offerte van Maatjeszorg.
 2. De Cliënt heeft de mogelijkheid om voor één maand een abonnement af te sluiten. Na het aflopen van het abonnement wordt het abonnement voor onbepaalde tijd verlengd.
 3. Alvorens Maatjeszorg het abonnement verlengt, zal Maatjeszorg aan de Cliënt uitdrukkelijk vermelden dat het abonnement voor onbepaalde tijd wordt verlengd.
 4. De Cliënt kan het abonnement te allen tijde per direct opzeggen. In geval van opzegging loopt het abonnement door tot het einde van de maand. Ingeval van opzegging vindt er geen compensatie en/of verrekening plaats.

Artikel 4 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Maatjeszorg de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Maatjeszorg zal de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Maatjeszorg de Cliënt hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Maatjeszorg daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Maatjeszorg proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Maatjeszorg zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Maatjeszorg kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Cliënt en Maatjeszorg zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schrijftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

 1. Maatjeszorg zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en heeft hierbij een inspanningsverplichting.
 2. Maatjeszorg heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Maatjeszorg heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Maatjeszorg het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Cliënt niet wordt betaald, is Maatjeszorg niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Maatjeszorg het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Cliënt verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Maatjeszorg.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Maatjeszorg het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Cliënt.
 8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. De schoonmaakwerkzaamheden vinden naar redelijkheid plaats en conform arbo technische voorwaarden. Hier is bijvoorbeeld raam en schoonmaken aan de buitenkant op de bovenverdieping niet bij inbegrepen.
 10. Indien de diensten niet kunnen worden uitgevoerd op de afgesproken datum en plaats, kan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. Voorwaarde is dat er dan een vervangende afspraak gemaakt wordt waarop de diensten alsnog uitgevoerd worden.

Artikel 6 Honorarium

 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Het Honorarium en/of tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Maatjeszorg.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Maatjeszorg tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Cliënt opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Cliënt kunnen worden berekend.

Artikel 7 Wijziging honorarium

 1. Indien Maatjeszorg bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Maatjeszorg gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Maatjeszorg het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Cliënt de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–       de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Maatjeszorg rustende verplichting ingevolge de wet;

–       Maatjeszorg alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–       bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 1. De Cliënt heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 2. Maatjeszorg zal de Cliënt in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Maatjeszorg zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 8 Uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Maatjeszorg opgegeven termijn op het adres van de Cliënt.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien Maatjeszorg gegevens of instructies nodig heeft van de Cliënt, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Cliënt deze aan Maatjeszorg heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Cliënt Maatjeszorg schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Maatjeszorg alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Maatjeszorg zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Maatjeszorg binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Maatjeszorg aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Maatjeszorg aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Cliënt is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. Maatjeszorg is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Cliënt te factureren. Facturatie vindt per 1 maand plaats.
 6. Maatjeszorg en de Cliënt kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Cliënt betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Cliënt, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Maatjeszorg en de verplichtingen van de Cliënt jegens Maatjeszorg onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Opschorting

 1. Indien de Cliënt een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Maatjeszorg het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Maatjeszorg bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–       na het sluiten van de Overeenkomst Maatjeszorg omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen;

–       de Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–       zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Maatjeszorg kan worden gevergd.

 1. Maatjeszorg behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Ontbinding

 1. Indien de Cliënt een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Maatjeszorg bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Maatjeszorg bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–       na het sluiten van de Overeenkomst Maatjeszorg omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen;

–       de Cliënt bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–       door de vertraging aan de zijde van de Cliënt niet langer van Maatjeszorg kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–       zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Maatjeszorg kan worden gevergd;

–       de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–       de Cliënt onder curatele wordt gesteld;

–       de Cliënt komt te overlijden.

 1. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Maatjeszorg op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Maatjeszorg de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Maatjeszorg niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Cliënt, is de Cliënt aansprakelijk voor de door Maatjeszorg geleden schade.

Artikel 12 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Maatjeszorg of de Cliënt worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Maatjeszorg geen invloed kan uitoefenen en waardoor Maatjeszorg niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Maatjeszorg in redelijkheid niet van de Cliënt mag worden verlangd.
 4. Maatjeszorg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Maatjeszorg zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Maatjeszorg als de Cliënt kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Maatjeszorg zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Maatjeszorg ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maatjeszorg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 13 Verplichtingen Cliënt en Garanties

 1. Maatjeszorg garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. Maatjeszorg heeft hierbij een inspanningsverplichting
 2. Cliënt draagt er zorg voor dat er deugdelijk (schoonmaak) materiaal aanwezig is ten behoeve van Maatjeszorg.
 3. Indien Maatjeszorg boodschappen koopt voor de Cliënt geschiedt dit nimmer met de betaalpas van Cliënt. Derhalve zorgt Cliënt voor voldoende contant geld voor de boodschappen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Cliënt. Maatjeszorg is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Maatjeszorg.
 2. Maatjeszorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Cliënt. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Maatjeszorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Maatjeszorg is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Maatjeszorg kenbaar behoorde te zijn.
 4. Maatjeszorg is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de dagbesteding of schade aan personen of voorwerpen toegebracht tijdens het schoonmaken met uitzondering van grove opzet.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Maatjeszorg of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 6. Indien Maatjeszorg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Maatjeszorg beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Maatjeszorg aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Maatjeszorg overeenkomstig de verzekering draagt.
 7. De Cliënt dient de schade waarvoor Maatjeszorg aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Maatjeszorg te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Maatjeszorg vervalt binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 15 Vrijwaring

 1. De Cliënt vrijwaart Maatjeszorg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Cliënt toerekenbaar is.
 2. Indien Maatjeszorg uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt gehouden Maatjeszorg zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Maatjeszorg en derden komen verder voor rekening en risico van de Cliënt.
 3. Cliënt vrijwaart Maatjeszorg van medische aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van de diensten van Maatjeszorg en erkent dat Maatjeszorg niet medisch gespecialiseerd is.

Artikel 16 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Maatjeszorg en de door Maatjeszorg (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 17 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Cliënt aan Maatjeszorg verstrekt, zal Maatjeszorg zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Maatjeszorg hanteert hiervoor een separaat privacybeleid via de website.
 2. Maatjeszorg mag de persoonsgegevens van de Cliënt uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Bij het bezoeken van onze website kan Maatjeszorg informatie van de Cliënt over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die Maatjeszorg verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 5. Het is Maatjeszorg niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Cliënt uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Maatjeszorg gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Maatjeszorg zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Maatjeszorg niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. De Cliënt gaat akkoord dat Maatjeszorg de Cliënt voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Cliënt niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Cliënt dit kenbaar maken.
 8. Maatjeszorg behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Cliënt geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 18 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Maatjeszorg heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. Maatjeszorg zal de Cliënt per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Cliënt op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maatjeszorg partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Cliënt zijn woonplaats in het buitenland heeft.